language

برنامه های توانبخشی شنیداری

برنامه های توانبخشی شنیداری

نظر به آنکه برنامه گنجانده شده در سامانه جامع توانبخشی شنیداری مجازی نوایش بر اساس ارزیابی انجام شده از هر کودک متفاوت است، تکالیف مورد نیاز پس از عضویت و دریافت نام کاربری مراجع ارسال می شود.

این برنامه ها شامل:

_تکالیف بهبود مهارتهای پیش کلامی

_تکالیف بهبود دریافت و ادراک شنیداری

_تکالیف بهبود زبان دریافتی

_تکالیف بهبود زبان بیانی

_تکالیف بهبود حافظه شنیداری

در طی جلسات توانبخشی غیر حضوری (آنلاین) آموزش داده می شود.