language

بررسي اثر بخشي تمرين بر حافظة کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده

بررسي اثر بخشي تمرين بر حافظة کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده

بررسي اثر بخشي تمرين بر حافظه كوتاه مدت كودكان ناشنواي كاشت حلزون شده
زهرا عباسيان نيك​، دكتر سعيد حسن زاده، دكتر باقر غباري بناب

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامۀ حافظۀ کوتاه­ مدت و بررسی اثر­بخشی آن بر روی فراخنای حافظۀ کوتاه­‌مدت صورت گرفته است. روش: این پژوهش با استناد به مدل پردازش اطلاعات (1968) و حافظه بدلی  طراحی شده و سپس با استفاده از طرح شبه آزمایشی، کودکان کاشت حلزون شده­ای که جهت دریافت برنامه توان‌بخشی در سنین 4 تا 8 ساله، به یک مرکز کاشت حلزون شنوایی مراجعه کرده بودند، تعداد 10 نفر از آنان به صورت 2 گروه 5 نفره آزمایش و کنترل انتخاب شدند و برای اندازه­ گیری فراخنای حافظۀ کوتاه­ مدت آزمودنی­ها از خرده آزمون حافظۀ عددی وکسلر به­عنوان پیش ­آزمون و پس­‌آزمون استفاده شد، سپس بعد از پیش‌­آزمون، تکالیف برنامه تربیتی حافظۀ کوتاه­مدت طی 12 جلسه به کودکان گروه آزمایشی ارائه شد. داده ­های بدست آمده، با استفاده از آزمون کوواریانس با نرم افزارspss تحلیل شد. یافته ها:نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنادار در فراخنای حافظۀ کوتاه­‌مدت گروه آزمایش بود، در حالی­که چنین تفاوتی در گروه کنترل دیده نشد. نتیجه­‌گیری: این پژوهش نشان داد که برنامۀ تربیت حافظۀ کوتاه‌مدت در عملکرد فراخنای حافظۀ کوتاه ­مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون موثر بوده و منجر به بهبود حافظۀ کوتاه‌­مدت شده است.برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.