language

کارگاههای آموزشی توانبخشی کودکان کاشت حلزون شده

کارگاههای آموزشی توانبخشی کودکان کاشت حلزون شده

شرکت سهند طب درمان در راستای برنامه های آموزشی خود در حوزه کاشت حلزون شنوایی به برگزاری

کارگاههای مختلفی با حضور اساتیدی از جمله جناب آقای دکتر حسن زاده در راستای ارتقای علمی همکاران

 پرداخته است که در ادامه تصاویری از این کارگاهها آمده است.