language

انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی زبان تهرانی

انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای  کودکان فارسی زبان تهرانی

انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی زبان تهرانی
حسن زاده، سعید؛ مینایی، اصغر 

پژوهش حاضر با هدف انطباق ، اعتباریابی، رواسازی وهنجاریابی آزمون رشد زبان، روی نمونه ای با حجم 1235 نفر 626 پسر و 609 دختر از کودکان 4-0 سال تمام تا 8-11 سال و 11ماه شهر تهران که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا گردید . این آزمون مشتمل بر 9 خرده آزمون 6 خرده آزمون اصلی و 3 خرده آزمون تکمیلی است . علاوه بر این ، ازترکیب نمرات خرده آزمون های اصلی ، 6 نمره مرکب نیز به دست می آید . برای انطباق و هنجاریابی این آزمون ابتدا دستورالعمل اجرایی و گویه های آزمون به زبان فارسی ترجمه شد. آنگاه با توجه به ویژگی های نحوی، معنی شناختی و واج شناختی زبان فارسی و با مد نظر قرار دادن مبانی نظری آزمون، بسیاری از گویه ها مجددا طراحی گردید . با اجرای مراحل پیش تجربی و تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها بر پایه مدل کلاسیک اعتبار، فرم نهایی آزمون شکل گرفت. ضریب همسانی درونی خرده آزمون ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و ثبات زمانی خرده آزمونها و ترکیبها با استفاده از روش آزمون و بازآزمون به دست آمد. ضرایب آلفا برای ترکیبها نمرات مرکب با استفاده از فرمول گیلفورد که برای برآورد آلفای نمرات مرکب طراحی شده است، به دست آمد. روایی محتوایی، ملاکی وسازه خرده آزمونها و ترکیبها با استفاده از روش های مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده در زمینه اعتبار و روایی آزمون، اطمینان کافی برای استفاده از این ابزار را برای ارزیابی مهارت های زبانی کودکان فارسی زبان تهران به دست می دهد. برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.