language

گالری چالشگران افراد ناشنوای کاشت حلزون شده

.در مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران هنرمندان زبر دستی در رشته های مختلف فعالیت کرده و حتی جایزه های نیز گرفته اند

در این قسمت که تحت عنوان گالری چالشگران افراد ناشنوای کاشت حلزون شده است به قسمتی از آثار و فعالیتها این

.هنرمندان کاشت حلزون شده که با پشتکار خود توانستن را در عمل معنا کرده اند، پرداخته می شود