language

مقایسه سطح ادراک شنیداری و وضوح کلامی بعد از کاشت حلزون در بیماران پره‌ لینگوال مبتلا به کم‌شنوایی عمیقی ارثی و غیرارثی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

مقایسه سطح ادراک شنیداری و وضوح کلامی بعد از کاشت حلزون در بیماران پره‌ لینگوال مبتلا به کم‌شنوایی عمیقی ارثی و غیرارثی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

مقایسه سطح ادراک شنیداری و وضوح کلامی بعد از کاشت حلزون در بیماران پره‌لینگوال مبتلا به کم‌شنوایی عمیقی ارثی و غیرارثی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
دکتر احمد دانشی، دکتر مهدی یداله زاده ، دکتر مریم حسین‌نژاد یزدی، دکتر شباهنگ محمدی، حسام‌الدین امام جمعه، دکتر محمد فرهادی

شروع زودرس توانبخشی برای تکامل مناسب گفتار و زبان متناسب با سن، ضروری است. مطالعات زیادی جهت مقایسه عوامل موثر بر پیشبرد نتایج کاشت حلزون انجام گرفته است تا معیارهایی جهت انتخاب کاندیدهایی مناسب‌تر به دست آید. در این مطالعه سعی شده است سطح ادراک شنیداری و وضوح کلامی در کم شنوایان عمیق ارثی و غیرارثی مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی به صورت سرشماری بر روی 322 بیمار پره‌لینگوال(کمتر از 7 سال) مبتلا به کم‌شنوایی عمیق(عدم توانایی درک اصوات صوتی در شدت صوتی حداقل 90 دسی‌بل) مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون در بیمارستان رسول اکرم(ص) طی سال‌های 1371 الی 1383، انجام شده است. جهت تعیین سطح ادراک شنیداری از آزمون استاندارد CAP و آزمون استاندارد کلمات دو سیلابی و جهت تعیین سطح وضوح کلامی از آزمون استاندارد SIR، در حدود 2 سال بعد از انجام کاشت حلزون استفاده شد. در صورت وجود ازدواج فامیلی نزدیک پدر و مادر، وجود کم‌شنوایی عمیق در والدین و یا اقوام درجه اول به همراه عدم وجود علت مشخصی برای کم شنوایی به عنوان کم شنوایی ارثی و سایر موارد به عنوان کم شنوایی غیرارثی در نظر گرفته شدند. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران بررسی شده در زمان کاشت حلزون 47/71 ماه با انحراف معیار 51/35 بود. 5/42 درصد بیماران کم شنوایی عمیق ارثی و 5/57 درصد کم شنوایی عمیق غیرارثی داشتند. میانه سطح ادراک شنیداری در بیماران مبتلا به کم شنوایی عمیق ارثی و غیرارثی، برابر درک عبارت بدون لب‌خوانی بود. میانگین امتیازهای ادراک شنیداری کلمات دو سیلابی در کودکان کم‌شنوای عمیق ارثی برابر 78/45 درصد با انحراف معیار 73/34 و در گروه کم شنوای عمیق غیرارثی برابر 28/46 درصد با انحراف معیار 85/33 بود. میانه سطح وضوح کلامی در هر دو گروه مبتلا به کم‌شنوایی عمیق ارثی و غیرارثی برابر گفتار پیوسته واضح برای افراد دارای توجه کافی، بود. بدین ترتیب بین دو گروه کم شنوایی عمیق ارثی و غیرارثی، اختلاف فراوانی سطوح مختلف ادراک شنیداری و وضوح کلامی و میانگین درصد ادراک شنیداری کلمات دو سیلابی از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌های این پژوهش، ارثی بودن و نبودن کم شنوایی، به عنوان عملی کمک کننده جهت انتخاب کاندیدهای عمل کاشت حلزون نمی‌باشد. برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.