language

بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخه فارسی مقیاس‎های طبقه‏ بندی عملکرد ادراک شنیداری و درجه‎بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش‏ زبانی کاشت حلزون

بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخه فارسی مقیاس‎های طبقه‏ بندی عملکرد ادراک شنیداری و درجه‎بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش‏ زبانی کاشت حلزون

بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی نسخه فارسی مقیاس‎های طبقه‏ بندی عملکرد ادراک شنیداری و درجه‎بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش‏ زبانی کاشت حلزون 

حسن زاده، سعید

زمینه و هدف: درمانگران و محققان همواره نیازمند ابزارهای استاندارد برای ارزیابی ادراک شنیداری و تولید گفتار کودکان ناشنوا به‏ ویژه آنهایی که کاشت حلزون شده‏اند هستند. با توجه به استفادۀ روز افزون از دو مقیاس طبقه ‏بندی عملکرد ادراک شنیداری و درجه ‏بندی وضوح کلامی در کودکان ناشنوای پیش ‏زبانی کاشت حلزون شنوایی شده در سطح دنیا، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی این دو مقیاس انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه ۹۲ کودک یک سال و سه ماهه تا پانزده سال و هفت ماهۀ ناشنوای کاشت حلزون شده شرکت کردند. بررسی پایایی مقیاس‏ها با استفاده از روش آزمون بازآزمون و پایایی بین مصححان انجام شد. بررسی روایی ملاکی و سازه هر دو مقیاس نیز مورد توجه قرار گرفت. یافته ‏ها: پایایی بازآزمایی مقیاس‏های ادراک شنیداری و وضوح کلامی به‏ ترتیب، ۸۲/۰ و ۷۹/۰ به‏ دست آمد(p<۰/۰۱)، پایایی مصححان بر اساس میانگین ضریب توافق کاپای Cohen نیز به‏ترتیب ۷۳/۰ و ۷۰/۰ را نشان داد که در حد قابل قبولی است (p<۰/۰۱). روایی سازۀ این دو مقیاس به‏ ترتیب ۶۴/۰ و ۶۹/۰ و روایی ملاکی نیز به ‏ترتیب از ۵۸/۰ تا ۷۴/۰ و ۶۶/۰ تا ۶۹/۰ به‏ دست آمد(p<۰/۰۱). نتیجه‏ گیری: هر دو مقیاس واجد ویژگی ‎های روان‏سنجی لازم برای سنجش استاندارد ادراک شنیداری و تولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده هستند. برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.