language

بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خود تنظیمی رفتاری

بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خود تنظیمی رفتاری

بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری

حسن زاده سعيد, امرايي کوروش

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي گفتار با خود در مدل مفهومي رابطه رشد زبان و دلبستگي ایمن با خودتنظیمي رفتاري کودکان است. در این مطالعه همبستگي 628 کودک 7 الي 3 ساله از مهدکودکهاي شهر تهران انتخاب شدند. نسخه فارسي آزمون رشد زبان(حسنزاده و مینایي،1380)مصاحبه اختلال در دلبستگي (اسمایک و زینه، 1999 )، مقیاس گفتار با خود (امرایي، 1394)پرسشنامه مشکلات رفتاري کودکان پیش دبستاني (شهیم و یوسفي، 1378)و مشاهده ساختارمند خودتنظیمي (پونیتز و همکاران، 2008 )بر روي کودک و مادران آنها اجرا شد. از تحلیل مسیر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربي داراي شاخصهاي برازش مطلوبي است و رشد زبان و دلبستگي ایمن اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر خودتنظیمي رفتاري دارند. علاوه بر این، گفتار با خود در رابطه رشد زبان و دلبستگي ایمن و خودتنظیمي نقش واسطهاي دارد. در نهایت اینکه، پژوهش حاکي از پیشبیني خودتنظیمي رفتاري کودکان بر اساس رشد زبان و دلبستگي ایمن با نقش واسطهاي گفتار با خود است، که توجه به رشد مهارت هاي زباني در کودکان و تاکید بر سبک دلبستگي در راستاي خودتنظیمي و کاهش مشکالت رفتاري را پیشنهاد ميکند. برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.